השאלת

כלי נגינה

טופס תלמיד להשאלת כלי נגינה

הנני מתחייב כלפי המרכז כדלקמן:

הנני מצהיר שראיתי את הכלי, בדקתיו ומצאתיו נקי וראוי לשימוש. הכלי ישמש אך ורק את מקבל הכלי הרשום מעלה וזאת לשם אימון וחזרות בבית.
ידוע לי שעלות האביזרים הנלווים לשיעורי הנגינה כגון: מיתרים, שרף לכלי קשת, שמן, עלים וכדומה חלה עלי ההורה.
הנני מתחייב שהכלי יישמר תקין במצב טוב, נקי ותקין ויאוחסן בתיק המיועד לו, כמו כן, לא אאפשר הדבקת מדבקות מכל סוג על הכלי ואדאג לטפל בכלי מעת לעת בהתאם להדרכת המורה.

הנני מתחייב לשאת בכל הוצאה הקשורה לכלי בגין אבידה, תיקון ו/או פגיעה בכלי הנגינה (למעט בלאי טבעי) מעת שהכלי נמסר לי ועד שיוחזר למרכז למוסיקה וזאת על פי חשבון שיתקבל על ידי מרכז המוסיקה.

הנני מתחייב להחזיר את כלי הנגינה מיד בתום סיום לימודיו של בני / ביתי, במהלך חודש יוני וכן בכל עת שאדרש לעשות זאת על ידי מרכז המוסיקה.

במידה והכלי לא יוחזר למרכז המוסיקה כמתבקש יופקד צ'ק הביטחון ולא יוחזר, כלי הנגינה יישאר ברשות התלמיד. 

טופש להשאלת כלי

    info.rgnmc@gmail.com - מרכז החדש למוזיקה ר׳׳ג - טל: 03-6135474