top of page
טפסים וקבצים להורדה

יש להדפיס את הטופס הרצוי, למלאו 
ולשלוח למזכירות הקונסרבטוריון במייל info@ramatganmusic.com

בקשה להנחה לפי תבחיני הכנסה
בקשה להנחה קבועה (אחים, כלי שני, עובדי המוסד, נכים, הורה יחידני)
לוח חופשות
בקשה להנחה עפ"י מבחני הצטיינות
בקשה להפסקת הלימודים
מערכת שעות
bottom of page