top of page
דרושים

אנא שילחו קורות חיים בציון מספר משרה למייל info@ramatganmusic.com

דרושים/ות מורים/ות לסקסופון

עבודה בשעות אחר הצהריים באופן פרטני

0001

מס' משרה

דרושים/ות מורים/ות לכינור ולצ'לו

לעבודה בשעות הבוקר החל משנת הלימודים הבאה (תשפ"ד)

דרישות העבודה כוללות לימוד של תלמידים בקבוצות קטנות של ארבעה עד שישה תלמידים בבתי ספר ברמת גן.

0003

מס' משרה


קול קורא לרכישת נבל קונצרטים בגודל מלא


קול קורא לרכישת נבל קונצרטים בגודל מלא

המרכז החדש למוסיקה – רמת-גן (ע.ר.) (להלן: "העמותה") מפרסם בזאת קול קורא להציע לעמותה לרכוש נבל קונצרטים בגודל מלא (להלן: "הנבל").
.
לתשומת לב המציעים - בכוונת המזמינה להתקשר עם גוף מוביל בישראל בתחום ייצור ו/או ייבוא ומתן שירותים נלווים לנבל (להלן: "המומחה"). המציע הזוכה יידרש לספק שירותים נלווים לנבל כמפורט להלן.להלן דרישות המפרט טכני לנבל

 על הנבל להיות נבל קונצרטים מקצועי בגודל מלא בעל 47 מיתרים
 על הנבל להיות עשוי מעץ טבעי.
 גובהו יהיה כמקובל (188 ס"מ) ומשקלו בין 36 ל-38 ק"ג.
 אחריות מלאה הכוללת מתן שירות לכל הפחות ל-10 שנים מיום האספקה.

דרישות סף ויתרונות נוספים:

 ניסיון מוכח של 10 שנים לפחות במכירה, טיפול, תיקון של נבלים מקצועיים בגודל מלא.
 ניסיון מוכח במתן שירותים דומים לקונסרבטוריונים נוספים.
 יש לפרט את שמות הקונסרבטוריונים להם העניק המציע שירותים.

על המציע לפרט במסגרת הצעתו את שמו של הגורם המרכזי (הטכנאי) שיעניק את השירותים למזמינה מטעמו לרבות פרטי התקשרות (טלפון, כתובת דוא"ל).

הצעת המחיר צריכה לכלול (לא כולל מע"מ).
1. דגם הנבל.
2. החברה המייצרת את הנבל.
3. סוג המיתרים, משקל, גובה, סוג העץ הטבעי ממנו עשוי הנבל.
4. מחיר מחירון ומחיר המשקף את הצעת המציע.
5. תוספת אביזרי החלפה להצעה ללא עלות – כגון מיתרים/ פדלים.
6. מועד אספקה מאישור ההצעה.

אמות מידה – אמות המידה לקביעת המציע הזוכה הן:
70% ההצעה הכספית;
30% התרשמות המזמינה מהמציע, מנסיונו, ומהגורם שיהא אחראי מטעם המציע בתקופת האחריות.

מובהר כי המזמינה תהא רשאית לבטל את ההליך ו/או שלא לבחור הצעה כלשהי, זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי מבלי שיהיה למציע טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בשל כך כנגד המזמינה.
הניקוד בגין התרשמות המזמינה מהמציע יתבצע בהתאם לפרמטרים הבאים:
א. מספר הקונסרבטוריונים שרכשו מהמציע נבל מקצועי – 10 נקודות (מתוך 30)
ב. ותק הגורם אשר יעניק את השירותים בפועל בתקופת האחריות – 5 נקודות (מתוך 30)
ג. התרשמות מהגורם אשר יעניק את השירותים – 15 נקודות (מתוך 30)


תנאי תשלום:.

את הצעות המחיר יש להגיש לח"מ במייל: info@ramatganmusic.com
עד ליום 21/12/2022

הצעת המציע תוגש באמצעות טופס הצעת מציע (מסמך א) המופיע באתר המרשתת של העמותה, תחת לשונית דרושים כשהוא ממולא בכתב יד, אליו יצורפו כל האסמכתאות המעידות על פרטי ניסיונו של המציע ועמידתו בתנאי הסף. הצעות תוגשנה לכתובת הדוא"ל info@ramatganmusic.com זאת עד ליום 21/12/2022 ולא יאוחר מהשעה: 14:00. הצעה שלא תתקבל עד למועד זה, לא תישקל על ידי העמותה. באחריות המציע לוודא קבלת ההצעה אצל העמותה.

לכל הבהרה נוספת ניתן לפנות ח"מ באמצעות מייל: michaela.bh@gmail.com את עד ליום 21/12/2022

המזמינה רשאית לערוך שינויים במסמכי ההזמנה עד למועד להגשת ההצעות. כמו כן, המזמינה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ההזמנה ו/או שלא לקבל כל הצעה שהיא והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולמציעים לא תהא כל טענה, דרישה או תביעה מכל מין וסוג שהוא, כנגד המזמינה בגין כך.

טרם בחירת המציע הזוכה, בידי המזמינה, עפ"י שיקול דעתה, לראיין את המציעים השונים, כולם או חלקם, לקבל פרטים, פרזנטציה, הסברים ומסמכים נוספים לרבות להשלמת מסמכי ההצעה כפי שתמצא המזמינה לנכון.בברכה,

מיכאלה בן-חיים, מנכ"ל

המרכז החדש למוסיקה – רמת-גן (ע.ר.)
נספח א1' - פרטי המשתתף
1. פרטי המציע:
שם המציע : _____________________________
כתובת המציע : ___________________________
ת.ז./ח.פ________________________________
2. פרטי איש הקשר שיתן את השירות לעמותה:
דוא"ל: _________________________________
טל' משרד: _______________________________
טל' נייד: _________________________________
פקס: ___________________________________
3. ההצעה הכספית של המציע בגין כל התחייבויותיו לרבות מועד האספקה:

_____________ ₪, כולל מע"מ.

0005

מס' משרה

דרושים/ות מורים/ות לגיטרה

לעבודה בשעות אחר הצהריים באופן פרטני וגם בקבוצות בשעות הצהריים.

0002

מס' משרה

דרושים/ות מורים/ות לחצוצרה, קלרינט, סקסופון וחליל צד

לעבודה בשעות הבוקר החל משנת הלימודים הבאה (תשפ"ד)

דרישות העבודה כוללות לימוד של תלמידים בקבוצות קטנות של ארבעה עד שישה תלמידים בבתי ספר ברמת גן.

0004

מס' משרה

bottom of page